Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dimer
Reposted fromshakeme shakeme viadivi divi
dimer
dimer
2473 b462
Reposted fromczajnikq czajnikq viaBrainy Brainy
dimer
6763 679e
Reposted fromkarahippie karahippie viaBrainy Brainy
0066 0e66 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
dimer
3477 cdae 500
Rain
Reposted fromvolldost volldost
dimer
0147 7864
Reposted frompesy pesy viaSenyia Senyia
dimer
0215 402d 500
dimer
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid viaSenyia Senyia
dimer
3906 5653 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaZircon Zircon
dimer
4918 eb66
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaSenyia Senyia
dimer
5424 bf24
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde viaZircon Zircon
dimer
1025 34a9 500
Reposted from777727772 777727772 viaBrainy Brainy
8504 07ab
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaBrainy Brainy
dimer
Reposted frombluuu bluuu
dimer
Reposted frombluuu bluuu
dimer
dimer
2860 33d7 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaBrainy Brainy
dimer
3477 cdae 500
Rain
Reposted fromvolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl